Иновацијата е процес на воведување на нова идеја, која создава вредност за организацијата. Оваа идеја може да се реализира во повеќе различни форми – создавање нова услуга, систем или процес, или подобрување на истите. Иновацијата може да се поврзе и со прекинот на неефективна или неактуелна услуга, систем или процес. Ќе дознаете повеќе за:

• Што е иновација и кои се основните видови иновација?

• Што е организациска иновација и кои се нејзините посебни карактеристики?

• Пример за организациски иновации.

• Предности на организациските иновации.

• Кои се факторите кои влијаат на оргнизациските иновации?

За да стане Вашата организација поиновативна, треба да создадете таква корпоративна култура, која ќе ги прифати и поттикне иновациите. Тоа треба да биде култура, која се приспособува на ризикот и предизвиците. Во спротивен случај, иновативните идеи нема да се родат. Ќе дознаете повеќе за:

Создавање на култура за иновации.

• Што е креативност? Фактори, които влијаат на креативноста.

• Бреинсторминг.

• Други техники за поттикнување на креативноста.

• Как да ја изберете најдобрата иновативна идеја?

Процесот на управување на иновациите стана важен дел од работењето на многу компании. За да тој биде успешен, потребно е да поминете низ неколку фази на развој на иновативната идеја. Ќе дознаете повеќе за:

• Процесот на управување со иновации.

• Совети за управување со организациски иновации.

• Улогата на лидерот и тимовите во успехот на иновациите.

• Како да ги финансирате Вашите иновативни идеи?

Маркетингот ги опфаќа сите активности, кои ги поттикнуват потрошувачите да го изберат Вашиот производ пред конкурентниот. За да го постигнете тоа, треба да го изберете вистинскиот маркетинг модел и да создадете влијателна маркетинг порака. Последното треба да ги убеди клиентите не само да го изберат Вашиот производ, туку и да продолжат да го користат и понатаму. Ќе дознаете повеќе за:

• Што е маркетинг? Што е неговата основна цел? Зошто Ви е потребен маркетингот?

• Што е маркетинг микс?

• Како да создадете иновации во различните елементи на маркетинг миксот?

• По што маркетингот на услуга е поразличен од маркетингот на производ?

Со децении под брендирање се подразбираше име, слоган, симбол или дизајн на една организација, или комбинација од тие елементи, бидејќи тие ги идентификуват производите/услугите. Денес брендот е уште посложено, но многу поважно во светот на маркетингот. Во овој модул ќе дознаете повеќе за:

• Што е бренд и кои се неговите основни нивоа?

• Кои се основните цели на еден бренд?

• Кои се основните принципи на иновативното брендирање?

• Како да додадете страст кон Вашиот бренд?

Денес луѓето поголемиот дел од времето го поминуват онлајн. На интернет тие барат информации, учат, купуват – тоа го прави офлајн маркетингот не толку ефективен. Терминот “дигитален маркетинг” ги опфаќа сите напори кои одреден бизнис ги вложува во популаризација на неговиот бренд на интернет. Ќе дознаете повеќе за:

• Што е дигитален маркетинг? Кои се основните компоненти? Како би можеле да ги користите?

• Што е содржински маркетинг?

• Каква содржина треба да создадете во зависност од целната публика и фазата на донесување на одлука, во која таа се наоѓа?

• Како да создадете иновација во областа на содржинскиот маркетинг?